ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին

01.01.2017-01.07.2017         06.04.2017        01.01.2017-01.03.2017      1 2

Չդասակարգված